Propan-butan plin

 

SVOJSTVA KOMERCIJALNOG PROPAN-BUTANA:

 • Komercijalni propan-butan plin je smjesa bez boje, ukusa i mirisa
 • teži je oko 2x od vazduha (pada na tlo),
 • za upotrebu je odorizovan ( namirisan ) najčešće etil merkaptanom, da bi se njegova prisutnost u vazduhu mogla osjetiti mirisom
 • nije otrovan, ali kod prevelike koncentracije dolazi do gušenja zbog smanjene količine kiseonika
 • kod atmosferskog pritiska i normalne temperature propan-butan plin je u gasovitom stanju no zbog lakšeg korišćenja i transporta prevodi se u tečno stanje pod povećanim pritiskom ( od 0,7 do 1,7 Mpa , zavisno od sastava ) u posebne posude (boce ili rezervoari)
 • pri atmosferskim uslovima propan isparava na -42°C , a butan na -0,5°C
 • ogrijevna moć propan-butana je oko 44,4 MJ/kg.

 

 

PREDNOSTI UPOTREBE PROPAN-BUTAN PLINA U ODNOSU NA OSTALA GORIVA:

 • Koeficjent skladišnog prostora , prema raspoloživoj energiji koju daje , znatno je veći od istog koeficijenta drugih goriva (prvih vatljiva cijena po jedinici toplotnog učinka)
 • Osnovni parametri kao što su ogrjevna vrijednost , pritisak i temperatura pouzdano se regulišu i kontrolišu
 • Sa jednim energentom pokrivamo većinu potreba za energijom
 • Prilagodljivost na specifične zahtjeve kapaciteta i različite varijacije kod dnevnog i sezonskog karaktera
 • Lako mješanje plina i vazduha , ili plina i kiseonika za izgaranje
 • Višenamjenska upotreba
 • Ekološki čist energent – izgara bez dima i krutih čestica , ne zagađuje zemlju i vodu
 • Energija koju daje propan butan plin upotrebljiva je bez pripremnih faza , a time i gubitaka
 • Mogućnost kombinovanja sa ostalim vrstama goriva
 • Najveći stepen iskorišćenja energije trošila (u odnosu na druge energente) do 95% a upotrebom kondenzacionih tipova (upotrebom topline vodene pare) do 110%