Dizelska goriva

 

INA Eurodizel BS

Bezsumporno dizelsko gorivo, odnosno proizvod koji po svim zahtjevima kvaliteta i primjenskim svojstvima odgovara važećoj evropskoj normi EN 590 i prvenstveno je namijenjeno za vozila koja imaju visokoefikasne sisteme – katalitičke konvertore za smanjenje štetnih sastojaka u izduvnim gasovima. Takva vozila pri homologaciji u Evropi moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V. Sadržaj ukupnog sumpora iznosi do 10 mg/kg, a dodatkom namjenskih aditiva osigurava se zahtijevana mazivost. Vrijednost cetanskog broja je najmanje 51.
 

INA AUTOPLIN:

Ukapljeni naftni plin namijenjen za pogon automobila koji imaju ugrađene plinske uređaje, mješavina je propana i butana. Autoplin se svrstava u energent koji najmanje zagađuje okolinu jer sagorijeva bez dima, čađi i neugodnih mirisa. Osim prednosti koje ima s naslova zaštite okoline i zdravlja ljudi, prednost korišćenja autoplina temelji se i na drugim pogodnostima: visoka ogrjevna vrijednost, visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost (niža cijena samog goriva, duži vijek trajanja motora i katalizatora itd.)